Máy In Đa Năng

MFC-1811

MFC-1811

Máy in đa chức năng với thiết kế nhỏ gọn và chi phí in ấn được tối ưu hóa với chi phí mực cực thấp chỉ VND 300,0000

Giá : VNĐ4,400,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Năng Lượng

ENERGY STAR®

- Tiêu chuẩn Brother's Energy Star® chứng nhận khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm đồng thời giúp giảm chi phí điện hàng tháng cho Văn phòng  ENERGY STAR®Nhöõng saûn phaåm Brother ñöôïc chöùng nhaân ENERGY STAR® giuùp baûo toaøn naêng löôïng cho moâi tröôøng laøm vieäc.


Need Pop-up help? Yes | No

Chế độ Sleep Mode

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Chế độ Deep Sleep

- Chế độ tiết kiệm điện năng mới, tiêu thụ rất ít năng lượng khi không sử dụng.

Chế độ Tiết Kiệm Giấy

In ấn và Sao chép N trong 1

- Tính năng N trong 1 có thể giúp bạn tiết kiệm giấy bằng cách cho phép bạn in hoặc sao chép nhiều trang vào một trang in.

Tính năng PC Fax

- Loại bỏ in ấn các bản fax rác bằng cách kiểm soát gửi và nhận fax trên máy tính của bạn (PC Fax là chức năng áp dụng đối với người dùng máy tính). PC FaxTính năng PC fax cho phép bạn gửi fax trực tiếp từ máy vi tính.

Need Pop-up help? Yes | No

Tiết Kiệm Mực

Chế độ Tiết Kiệm Mực

- Dùng ít mực khi in tài liệu nháp với tính năng tiết kiệm mực

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Tách rời trống từ và hộp mực

- Hệ thống trống từ và hộp mực riêng biệt được thiết kế để giảm lãng phí khi cần thay thế. Bạn chỉ cần thay những thành phần cần phải thay.

Thiết kế thân máy không dùng sơn

- Các sản phẩm của Brother đã bỏ hoặc giảm sử dụng sơn nhằm tăng khả năng tái chế của nhựa

Kích thước máy nhỏ gọn

- Rất phù hợp đối với những không gian nhỏ và tăng tính linh hoạt trong việc sắp xếp vị trí, tạo sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Tuân thủ quy định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường. RoHSSaûn phaåm Brother tuaân thuû chæ daãn RoHS. Theo Chæ daãn RoHS Chaâu AÂu, khoâng söû duïng vaät lieäu nguy haïi ñeå baûo veä moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001 ISO14001Taát caû cô sôû vaät chaát cuûa taäp ñoaøn Brother ñeàu coù moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc chöùng nhaän ISO14001


Need Pop-up help? Yes | No

Các sản phẩm tương tự

DCP-1511

DCP-1511

Giá ước tính: VNĐ2,900,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh